انتقال تکنولوژی:

انتقال تکنولوژی های به روز در راستای کمک به تولید و ارائه سرویس مناسبتر می باشد که این امر با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی فناورنه صورت می پذیرد.
همایش ارز دیجیتال