خدمات شهر آبنوس


فناوران شهر آبنوس به ارائه خدمات آموزشی، مشاوره و برگزاری همایش و سمینار های تخصصی و انتقال تکنولوژی با همکاری شرکتهای تخصصی و تجاری داخلی و بین المللی خود در دو حوزه بانکی و شهر هوشمند می پردازد.


همایش ارز دیجیتال